LNSK2022 „Valstybės gynybos visuotinumas“

Neišprovokuota ir besitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą sukūrė nestabilumą regione, Europoje ir pasaulyje. Ši ypatinga situacija nepalieka abejingų Lietuvos visuomenėje, o taip pat ir Lietuvos šaulių sąjungoje, kuri nuo pat karo pradžios aktyviai remia Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorijos vientisumą bei teikia paramą ukrainiečių kariams. Gynybos visuotinumas yra mažų valstybių vienas iš saugumo garantų, todėl mums svarbu suprasti dabartinį geopolitinį kontekstą, visuomenės gynybinio veikimo galimybes, o taip pat pasimokyti iš karo Ukrainoje patirties.

LNSC2022 „Nationwide National defense”

The unprovoked and ongoing aggression of Russia against Ukraine have created instability in the region, in Europe and in the world. This special situation does not leave anyone indifferent in Lithuanian society, as well as in the Lithuanian Riflemen’s Union, which from the very beginning of the war actively supports the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine and provides support to Ukrainian Armed forces. Nationwide National defense is one of the guarantors of security for small states, so it is important for us to understand the contemporary geopolitical context, the possibilities of defensive activities of society, as well as to learn from the experience of the war in Ukraine.

Organizatoriai / Organizers

Lietuvos Šaulių Sąjunga ir Vytauto Didžiojo Universitetas / Lithuanian Riflemen Union and Vytautas Magnus University

Partneris / Partner


Lietuvos nacionalinę saugumo konferenciją globoja / The Conference is held under the patronage of

LR Prezidentas / H.E. President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda

Laikas / Time

2022 m. lapkričio 15 d. / 15 November 2022

Vieta / Venue

Vytauto Didžiojo Universiteto didžioji salė S. Daukanto g. 28, Kaunas / Vytautas Magnus University, S. Daukanto str. 28, Kaunas

Konferencijos kalbos / Languages of the Conference

LTU, UKR, ENG

Konferencijos programa / Conference programme

9:00-10:00
9:00-10:00

Registracija ir kava / Registration & Welcome Coffee

10:00-10:05
10:00-10:05

Pradžios žodis / Keynote opening

LR Prezidentas / H.E. President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda

Pirma panelė / Panel 1

I. Dabartinio geopolitinio konteksto įtaka visuotinei valstybės gynybos koncepcijai / The influence of the current geopolitical context to the concept of the total defence of a state

Neišprovokuota ir besitęsianti Rusijos agresija prieš Ukrainą, tarptautinės teisės nepaisymas ir sutarčių sulaužymas, branduolinių jėgainių užgrobimas, grasinimas panaudoti branduolinį ginklą, agresyvūs Rusijos politikų pareiškimai adresuoti Baltijos, Skandinavijos šalims, grasinimai ir šantažas Europai dėl energijos resursų tiekimo nutraukimo, pasaulinės grūdų krizės sukėlimas, nesibaigiantis melagingos informacijos ir propagandos srautas, Baltarusijos faktinė aneksija ir dar daug kitų Rusijos veiksmų sukūrė nestabilumą regione, Europoje ir pasaulyje. Taip pat Lietuvos kaimynystėje yra Kaliningrado sritis ir Baltarusija. Kokią įtaką šis kontekstas daro Lietuvos valstybės gynybos strategijai? Ar Lietuva yra pajėgi susidoroti su iššūkiais kylančiais valstybės saugumui dėl didėjančio Rusijos agresyvumo? Kiek svarbus yra gynybos visuotinumas Lietuvai?

Unprovoked and continuing Russian aggression against Ukraine, disregard for international law and breaking of treaties, hijacking nuclear power plants, threatening to use nuclear weapons, aggressive statements by Russian politicians addressed to the Baltic, Scandinavian countries, threats and blackmail against Europe for cutting off the supply of energy resources, the emergence of a global grain crisis, the endless flow of false information and propaganda, the actual annexation of Belarus and many more russian actions have created instability in the region, in Europe and in the world. Also in the neighborhood of Lithuania are the Kaliningrad region and Belarus. What impact does this broad context have on the defence strategy of the Lithuanian state? Is Lithuania able to cope with the challenges to state security arising from Russia's growing aggressiveness? How important is the universality of defense for Lithuania?

Moderatorius / Moderator

Prof. Dr. / Prof. PhD Mindaugas Jurkynas, Jean Monnet Chair

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorius (nuo 2019 m. rugsėjo mėn.), Jean Monnet profesorius. Apdovanotas Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medaliu už ilgametį darbą, svarbius mokslo pasiekimus, energingą visuomeninę veiklą ir universiteto vardo populiarinimą (2022 m.).

Professor (tenure), Vytautas Magnus University, Faculty of Political Science and Diplomacy, (since September 2019), Jean Monnet Chair. Vytautas Magnus University silver medal for long work, important scientific achievements, vigorous public activities and the promotion of the university’s name (2022).

10:05-10:20
10:05-10:20

Pagrindinis pranešėjas / Keynote Speaker

Mr. Žilvinas Tomkus

Krašto apsaugos ministerijos viceministras, 2014–2017 m. Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos Gynybos reikalų skyriaus gynybos patarėjas. 2005 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnį, o taip pat 2003 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute įgijo Politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnį. Kvalifikaciją kėlė įvairiuose kursuose Lietuvoje, JAV ir kt. 2000–2003 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją (suteiktas atsargos leitenanto karinis laipsnis).

Deputy Minister of the Ministry of National Defense, 2014–2017 Defence Adviser to the Defence Affairs Division of the Permanent Representation of the Republic of Lithuania to the North Atlantic Treaty Organization. Obtained a Master's degree in Political Science from the Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University in 2005, also obtained a Bachelor's degree in Political Science from the Institute of International Relations and Political Science of Vilnius University in 2003. Qualifications were raised in various courses in Lithuania, USA, etc. 2000–2003 acquired the qualification of an infantry platoon commander at the General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania (the military rank of reserve lieutenant was awarded).

10:30-10:40
10:30-10:40

Pranešėjas / Speaker

Gen. Mjr. (ats.) / Maj Gen (ret.) Pekka Toveri

Saugumo ir gynybos politikos bei karo ekspertas Generolas majoras Pekka Toveri tarnavo Suomijos gynybos pajėgose iki 2020 m. pabaigos. Jis yra ypač gerai susipažinęs su strateginiu planavimu, žvalgybos ir saugumo klausimais bei strateginiais klausimais Arktyje. Per savo karinę karjerą Pekka dirbo operatyvinio ir strateginio planavimo srityje, įvairiose vadovaujančiose pareigose, Suomijos gynybos ombudsmenu JAV ir Kanadoje bei Suomijos gynybos pajėgų generalinio štabo žvalgybos direktoriumi.

An expert in security and defense policy and in warfare Major General Pekka Toveri served in the Finnish Defense Forces until the end of 2020. He is particularly familiar with strategic planning, intelligence and security issues, and strategic issues in the Arctic. During his military career, Pekka has worked in operational and strategic planning, as a commander in several positions, as Finland’s Defense Ombudsman to the United States and Canada, and as the Intelligence Director of the General Staff of the Finnish Defense Forces.

10:40-10:50
10:40-10:50

Pranešėjas / Speaker

Ats. Plk. / Col (ret.) Johan René

Karinės operacijos lyderis RSwAfWS projekte „Saugumas Europoje“, Švedijos perspektyvos (SES) 2017–2022 m. Dalyvauja savanoriškose gynybos organizacijose, pvz., Švedijos gynybos instruktorių sąjungos prezidento taryboje, Švedijos gynybos instruktorių sąjungos pagrindinėje valdyboje, Stokholmo-Södermanlando filiale, Stokholmo apskrities pasirengimo krizėms sąjungos (SLFK) vadovinėje valdyboje.

Leader Subproject Military Operations in RSwAfWS Project Security in Europe, Swedish Perspectives (SES) 2017-2022. Engaged in voluntary defense organizations e.g.: President Board of Swedish Defence Trainers’ Union, Head Board of Swedish Defence Trainers’ Union, branch Stockholm-Södermanland, Head Board of Stockholm County Union for Crisis Preparedness (SLFK).

10:50-11:20
10:50-11:20

Diskusija / Klausimai-atsakymai / Discussion / Q&A

II. Visuomeninių ir verslo organizacijų vaidmuo visuotinėje gynyboje / The role of public and business organizations in total defence

Lietuva neturi daug gyventojų, neturi strateginio gylio, turi ribotus išteklius todėl gynybos visuotinumas, piliečių dalyvavimas stiprinant ir ginant savo šalį, pilietinis pasipriešinimas ne tik ginklu, bet ir nesmurtinis pasipriešinimas yra labai svarbūs faktoriai valstybės gynybos ir saugumo architektūroje.
Vienas iš svarbiausių valstybės stiprybės veiksnių, visuomenės pilietiškumas ir jos dalyvavimas veikloje prisidedančioje prie valstybės saugumo stiprinimo. Kuo didesnis skaičius dalyvaujančių piliečių ir organizacijų - tuo stipresnė valstybė. Valstybė turėtų būti suinteresuota sudaryti sąlygas ir skatinti šioje srityje veikti visuomenines, nevyriausybines organizacijas, asociacijas, verslą.
Kaip suaktyvinti organizacijų įsitraukimą į visuotinę gynybą? Koks galėtų būti verslo vaidmuo visuotinėje gynyboje? Kokiais pajėgumais visuomeninės organizacijos ir verslas galėtų prisidėti prie visuotinės gynybos? Kaip LŠ sąjunga galėtų įtakoti visuomenės ir organizacijų įsitraukimą į visuotinę gynybą?

Lithuania does not have a large population, does not have a strategic depth, has limited resources, therefore, the nationwide defense, the participation of citizens in strengthening and defending their country, civil resistance not only with weapons, but also non-violent resistance are very important factors in the defense and security architecture of the state.
One of the most important factors of the strength of the stat is the citizenship of society and its participation in activities contributing to the strengthening of state security. The larger the number of citizens and organisations involved- the stronger the state. The state should be interested in creating conditions and encouraging the functioning of public, non-governmental organizations, associations, businesses in this area.
How to activate the involvement of organizations in total defense? What could be the role of business in total defense? What capabilities could public organizations and businesses contribute to total defense? How could the Lithuanian Riflemen Union influence the involvement of the public organizations and businessis in total defense?

Moderatorius / Moderator

Dr. / PhD Deividas Šlekys

Vilniaus universiteto docentas, Lietuvos karo akademijos docentas. Vilniaus universiteto Akademinės etikos centrinės komisijos narys. TSPMI Ginčų sprendimo komisijos pirmininkas. Tarybos narys, TSPMI. Apdovanotas daugybe apdovanojimų.

Associate professor, Vilnius University, Associate professor, Lithuanian Military academy. Member of Central Commission on Academic Ethics of Vilnius University. Chairman of Commission for Dispute Resolution, IIRPS. Member of Council, IIRPS. Awarded numerous awards.

11:20-11:35
11:20-11:35

Pagrindinis pranešėjas / Keynote Speaker

Mr. Tomas Jermalavičius

Tomas Jermalavičius yra Tarptautinio gynybos ir saugumo centro (ICDS) Taline studijų vadovas ir tyrėjas. Prieš 2008 m. tapdamas ICDS komandos nariu, jis nuo 2001 m. buvo Lietuvos vyriausiuoju nacionaliniu atstovu ir dėstytoju Baltijos gynybos koledže Tartu bei, 2005-2008 m., šio koledžo dekanu. 1998-2001 m. jis dirbo LR Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos ir planavimo departamente, o 2005 m. užėmė šio departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas. Nuo 2017 m. jis taip pat yra Europos koledžo vizituojantis profesorius Natoline (Varšuva). ICDS jo pagrindinės tyrimų sritys yra gynybos politika ir strategija, regioninis saugumas ir gynybos bendradarbiavimas Baltijos jūros regione, naujų technologijų įtaka saugumui ir gynybai, energetinis saugumas ir visuomenės atsparumas. Jis yra baigęs politikos mokslų bakalauro studijas Vilniaus universitete, karo studijų magistro studijas Londono King’s koledže ir verslo vadybos magistro studijas Liverpulio universitete (Jungtinė Karalystė).

Tomas Jermalavičius is Head of Studies and Research Fellow at the International Centre for Defence and Security (ICDS) in Tallinn, Estonia. Prior to joining ICDS in the end of 2008, he was a lecturer and Lithuania’s Senior National Representative at the Baltic Defence College (BALTDEFCOL) in Tartu, Estonia, and, in 2005-08, the Dean of the College. In 1998-2001 and in 2005, he was with the Defence Policy and Planning Department of the Lithuanian Ministry of National Defence, including as department’s Deputy Director. Since 2017, he also has been a visiting lecturer at the Natolin Campus of the College of Europe in Warsaw. At ICDS, he focuses on various aspects of defence policy and strategy, regional security and defence cooperation in the Baltic area, impact of emerging disruptive technologies on security and defence, energy security, and societal resilience. He holds a BA in political science from the University of Vilnius, an MA in war studies from King’s College London and an MBA degree from the University of Liverpool.

11:35-11:45
11:35-11:45

Pranešėjas / Speaker

Mr. Andrius Romanovskis

Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, lobistas ir viešosios politikos ekspertas, šaulys bei buvęs SKAT savanoris.
President of the Lithuanian Business Confederation, lobbyist and public policy expert, rifleman and former National Defence volunteer.

11:45-11:55
11:45-11:55

Pranešėjas / Speaker

Mr. Edmundas Jakilaitis

Televizijos žurnalistas ir prodiuseris. Šaulių sąjungos narys bei Lietuvos kariuomenės karys savanoris.

Television journalist and producer. Member of the Riflemen's Union and volunteer soldier of the Lithuanian Armed Forces.

11:55-12:05
11:55-12:05

Pranešėjas / Speaker

Mr. Andrius Bautronis

Raseinių rajono savivaldybės meras, Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Ariogalos kuopos šaulių vadas. Įgyvendino Lietuvos partizanų memorialo Kryžkalnyje, įamžinančio Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų atminimą. Iniciavo Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo bunkerio Daugėliškių miške (Raseinių r.) atstatymo ir atnaujinimo darbus. Apdovanotas III laipsnio Lietuvos šaulių sąjungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus šaulių sąjungai“ (2012), Lietuvos policijos generalinio komisariato trečiojo laipsnio policijos pažymėjimo ženklu „Už nuopelnus“ (2022).

Mayor of Raseiniai district municipality, commander of the Ariogala company of the Vytautas the Great 2nd team of the Lithuanian Riflemen's Union. He implemented the Lithuanian partisan memorial in Kryžkalnis, which commemorates the memory of Lithuanian partisans and their supporters. Initiated the restoration and renovation works of the bunker of the Resurrection County Staff of the Lithuanian Partisans in the Daugėliškiai Forest (Raseiniai district). He was awarded the badge of distinction of the Lithuanian Riflemen's Union of the III degree "For Merit to the Riflemen's Union" (2012), the police certificate "For Merit" of the third degree of the Lithuanian Police General Commissariat of Police (2022).

12:05-12:35
12:05-12:35

Diskusija / Klausimai-atsakymai / Discussion / Q&A

12:35-13:35
12:35-13:35

Pietūs / Lunch

Antra panelė / Panel 2

I. Karo Ukrainoje patirtis visuotinėje gynyboje / Total defence: the experience of Ukraine in the war against Russia

2022 metų vasario 24 naktį Ukrainą įžūliai užpuolė Rusija, šalis agresorė, kuri Ukrainos nelaiko valstybe, o tik teritorija, kurią reikia užgrobti karine jėga. Pirmosioms karo dienomis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms teko sulaikyti didelių priešo kolonų veržimasi, kovoti su desanto daliniais, kautis ore ir jūroje.
Ne mažiau svarbu buvo kovoti su priešo diversinėmis grupėmis, organizuoti užnugario apsaugą, svarbių objektų apsaugą, blokpostus ir t.t. Šioms užduotims atlikti buvo mobilizuojami savanoriai, piliečiams buvo dalijami ginklai. Žmonės ėmėsi inciatyvos gaminti Molotovo kokteilius, statė barikadas ir užtvaras, gamino šarvines liemenes, savadarbius periskopus, pranešinėjo apie priešo kariuomenės judėjimą ir t.t.
Intensyvus karas vyksta jau daugiau nei pusę metų. Matydami Rusijos agresyvią laikyseną ir mūsų atžvilgiu mes turime unikalią galimybę pasisemti patirties iš Ukrainos ir, galbūt, nekartoti klaidų.
Kaip geriau organizuoti ir išnaudoti visuomenės norą prisidėti prie gynybos? Kokie iššūkiai kyla mobilizuojant visuomenę visuotinei gynybai? Kaip buvo rengiamasi organizuotam pilietiniam pasipriešinimui jeigu teritorija būtų okupuota? Kokios buvo ir yra vykdomos informacinės kampanijos siekiant laiku informuoti visuomenę apie situaciją, evakuacijos maršrutus ir t.t.? Kaip išnaudoti socialinių tinklų galimybes ir pasitelkti visuotinės gynybos uždaviniams vykdyti?

On the night of February 24, 2022, Ukraine was defiantly attacked by Russia, the aggressor country, which does not consider Ukraine a state, but only territory that needs to be seized by military force. In the first days of the war, the armed forces of Ukraine had to intercept the rush of large enemy columns, fight with paratrooper units, fight in the air and at sea.
No less important was the fight against the enemy's diversionary groups, to organize the protection of the rear, the protection of important objects, blockposts, etc. volunteers were mobilized to perform these tasks, weapons were distributed to citizens. People took the initiative to make Molotov cocktails, built barricades and barriers, made armored vests, self-made periscopes, reported on the movement of enemy troops, etc.
Intensive war has been going on for more than half a year. Seeing Russia's aggressive posture towards us too, we have a unique opportunity to gain experience from Ukraine and, perhaps, not to repeat mistakes.
How to better organize and exploit the public's desire to contribute to defense? What are the challenges of mobilizing society for total defense? How was the preparation for organized civil resistance if the territory were to be occupied? What have information campaigns been and are being carried out in order to inform the public about the situation, evacuation routes, etc., in a timely manner? How to use the potential of social networks and use it to carry out the tasks of total defense?

Moderatorius / Moderator

Mrs. Ieva Karpavičiūtė

Ieva Karpavičiūtė – Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto ir Jono Žemaičio karo akademijos docentė. Jos tyrimai sutelkti į regionines saugumo studijas, užsienio politikos analizę ir tarptautinių santykių teorijas. Ji atliko tyrimą ir paskelbė šias temas: regioninis saugumas, regioninio saugumo ordinai, regioninės galios dinamika, NATO, tarptautinės grėsmės saugumui, gynyba ir atgrasymas, ginklų kontrolė ir Lietuvos užsienio ir saugumo politika.

Ieva Karpavičiūtė is an Associate Professor at the Faculty of Political Science and Diplomacy, Vytautas Magnus University and at Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. Her research is focused upon Regional Security Studies, Foreign Policy Analysis and Theories of International Relations. She carried out a research and published on the following topics: regional security, regional security orders, regional power dynamics, NATO, transnational security threats, defence and deterrence, arms control, and Lithuania’s foreign and security policy.

13:50-14:00
13:50-14:00

Pranešėjas / Speaker

Mr. Robertas Gabulas

VO „Lietuvos šaulių sąjunga Ukrainoje“ vadas, Ukrainos visuomeninės organizacijos „Ukrainos pramonininkų ir verslininkų lyga“ viceprezidentas, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Ukrainoje, Labdaros fondo „Kunigaikščių Ostrogiškių Karūna“ vadovas, Tarptautinio žmogaus teisių komiteto (visuomeninė organizacija) Komisaro Pavaduotojas, II laipsnio komisaras, UAB „Šiuolaikinės kelių technologijos“ direktorius. Lietuvos Prezidento 2021 m. apdovanotas „Už nuopelnus Lietuvai “Karininko kryžiaus”ordinu.

Commander of the Public Organization "Lithuanian Riflemen Union in Ukraine", Vice-President of Ukrainian Public Organization "Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs", Honorary Consul of Lithuanian Republic in Ukraine, Head of Charitable Fund “Crown Prince Ostrog”, Deputy Head-Commissioner of the II rank International Committee for the Protection of Human Rights (public organization), Director of PLC “Modern road technologies“. Awarded with the medal “Member of The Order of Officer's Cross for Merits to Lithuania” by the President of Lithuania in 2021.

14:00-14:10
14:00-14:10

Pranešėjas / Speaker

Mrs. Mariia Podybailo

Nuo 2001 m. buvo Mariupolio valstybinio universiteto Tarptautinių santykių ir užsienio politikos katedros profesorė. 2014 m. tapo savanorių patriotinio judėjimo Mariupolyje viena iš įkūrėjų ir pasipriešinimo Rusijos agresijai judėjimo organizatore. Vadovavo patriotinių pajėgų „Naujasis Mariupolis“ savanorių koordinavimo centrui, kuriame buvo įkurtas teritorinės gynybos prototipas „Mariupolio savigyna“. Nuo 2015 m. tapo vienu iš Ukrainos teritorinės gynybos kūrimo iniciatorių. Nuo 2017 m. yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karininkė. Iki 2021 m. buvo Donecko srities informacinės erdvės stebėsenos ir atsakomųjų priemonių grupės vadove. Šiuo metu yra pagrindinė Ukrainos nacionalinės gynybos universiteto Strateginės komunikacijos centro tyrėja. Veiklos sritis: informacijos saugumas, priešo InfОps ir PsyOps aptikimas ir atsakomųjų priemonių organizavimas; Ukrainos teritorinė gynyba.

Since 2001 was a professor at the Department of International Relations and Foreign Policy at Mariupol State University.
In 2014 became a co-founder of the volunteer patriotic movement in Mariupol and the organizer of the movement of resistance to Russian aggression. Headed the volunteer coordination center of the patriotic forces "New Mariupol", in which was founded the prototype of territorial defense "Mariupol Self-Defense".
Since 2015 became one of the initiators creation of the Territorial Defense of Ukraine.
Since 2017 has been an officer of the Armed Forces of Ukraine. Until 2021, was the head of the information space monitoring and countermeasures group in the Donetsk region. Currently, is a leading researcher at the Center for Strategic Communications of the National Defense University of Ukraine.
Field of activity: information security, detection of InfОps and PsyOps of the enemy and organization of countermeasures; the Territorial Defense of Ukraine

14:10-14:20
14:10-14:20

Pranešėjas / Speaker

Mr. Serhii Fedorenko

Ukrainos teritorinės gynybos pajėgų padalinio vadas. Buvęs kuopos vadas, dalyvavo Kijevo ir Charkovo regionų gynybos operacijose. Civiliniame gyvenime - UAB "Ukrgasvydobuvannya" - didžiausios dujų gamybos įmonės Vidurio ir Rytų Europoje komercijos direktorius, 100% priklausantis Ukrainos valstybei.

Commander of the Territorial Defence Forces of Ukraine. Previously company commander, took part in defence operations of Kyiv and Kharkiv regions. In civil life - Commercial director at Ukrgasvydobuvannya JSC - largest gas production company in Central and Eastern Europe, 100% owned by Ukrainian state.

14:20-14:50
14:20-14:50

Diskusija / Klausimai-atsakymai / Discussion / Q&A

II. Ukrainos teritorinės gynybos/apsaugos pamokos / Lessons identified in the territorial defense/protection of Ukraine

Užnugario apsauga yra svarbi užduotis siekiant, kad priešakinės ginkluotųjų pajėgų formuotės sėkmingai kautųsi. Būtina ne tik užtikrinti gerą logistinį aprūpinimą, apsaugoti logistikos maršrutus, bet ir organizuoti bei apsaugoti svarbios infrastruktūros objektus, kontroliuoti judėjimo maršrutus ir t.t.
Kaip yra užtikrinama gyvenamųjų vietovių, valstybinių institucijų, svarbių objektų apsauga? Kaip tinkamai užtikrinti komendantinės valandos veikimą dideliuose miestuose? Kokie yra komendantinės valandos vykdymo ypatumai? Kaip tinkamai pasiruošti kovai su diversinėmis ir sabotažo grupėmis? Kaip eliminuojama penktoji kolona?

The protection of the rear areas is an important task in order for the forward formations of the armed forces to successfully fight. It is necessary not only to ensure good logistical provision, to protect logistics routes, but also to organize and protect the objects of important infrastructure, to control the routes of movement, etc.
How is the protection of residential areas, state institutions, important objects ensured? How to properly ensure the operation of the curfew in large cities? What are the features of the execution of the curfew? How to properly prepare for the fight against diversionary and sabotage groups? How is the operation of fifth column eliminated?

Moderatorius / Moderator

Mr. Karolis Zikaras

LK LKK SKD Pilietiškumo ugdymo skyriaus vedėjas. Nuo 1998 m. iki dabar – atlieka kario savanorio tarnybą, KASP 8-ojoje rinktinėje (dabartinės pareigos – lengvųjų pėstininkų kuopos skyriaus vadas (karinis laipsnis - kpt.)).

Head of the Citizenship Education Department of LK LKK SKD. From 1998 to the present – performs the service of a soldier's volunteer, in the KASP 8th team (current position is commander of the light infantry company division (military rank - kpt.)).

15:05-15:15
15:05-15:15

Pranešėjas / Speaker

Plk. / Col Viacheslav Vesser

Pulkinininkas Viacheslav Vesser, Moralės ir psichologinės paramos departamento Oro puolimo pajėgų vadavietės viršininkas. Mokėsi Ukrainos kariniame institute bei Ukrainos nacionalinės gynybos universitete. Apdovanotas valstybės ir tarnybos regalijomis.

Colonel Viacheslav Vesser, Chief of Morale and Psychological Support Department Air Assault Forces Command. Graduated from Ukraine Military Institute and National Defense University of Ukraine. He is awarded with state and service regals.

15:15-15:25
15:15-15:25

Pranešėjas / Speaker

Mrs. Yuliia Knyhnytska

Ukrainos teritorinės gynybos pajėgų padalinio vadė. Anksčiau ugnies palaikymo bendrovės, dislokuotos kovose Zaporožės ir Charkovo regionuose, tiekimo seržantė. Civiliniame gyvenime - "Cisco", Amerikos tinklo aparatinės ir programinės įrangos gamintojo, pardavimų sąskaitų vadovė.

Commander of the Territorial Defence Forces of Ukraine. Previously Supply Sergeant of a fire support company, deployed to combat areas in Zaporizhzhia and Kharkiv regions. In civil life - Sales Account Manager at Cisco, American networking hardware & software manufacturer.

15:25-15:35
15:25-15:35

Pranešėjas / Speaker

Dr. Egidijus Papečkys

Dr. Egidijus Papečkys – Lietuvos šaulių sąjungos 4-osios rinktinės vadas. Jo tyrimų lauką apima teritorinės gynybos klausimai ir Lietuvos kariuomenės istorija. Jis yra į atsargą išėjęs specialusis agentas.

Dr. Egidijus Papečkys is the Commander of the 4th Regional Suvalkija Command of the Lithuanian Riflemen's Union. His research includes the areas of territorial defence issues and the history of the Lithuanian Army. He is a retired Special Agent.

15:35-15:45
15:35-15:45

Pranešėjas / Speaker

Mr. Remigijus Žilinskas

Remigijus Žilinskas yra profesinės karo tarnybos karininkas, majoras, saugumo, gynybos ir krizių valdymo sričių tyrėjas. Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 1996 m. Ėjo įvairias pareigas Lietuvoje (būrio ir kuopos vado, tarnavo Europos Sąjungos kariniame štabe (2008–2009 m) ir NATO Energetinio saugumo centre (2013–2017 m.), dalyvavo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje „EUNAVFOR MED operacija SOPHIA“ (2019 m.). Mokslinių ir praktinių tyrimų laukas: atsparumo, saugumo ir gynybos, civilių ir kariškių santykių, krizių valdymo problematika. Mokslinių ir analitinių straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis Lietuvos ir užsienio leidiniuose, tradicinėje ir socialinėje medijoje (žiniasklaidoje) autorius.

Remigijus (Remis) Žilinskas is an active-duty officer (OF-3) of the Lithuanian Armed Forces and a researcher on security and defence. He graduated from the Lithuanian Military Academy in 2000 and French Infantry School (École de l'infanterie) in 2004. He went through different positions/posts in his more than 25 years of military career starting from infantry platoon commander in the Dragoon Battalion in Klaipeda. He has extensive experience working in multinational environment. He served as an action officer in the European Military Staff (2008 - 2009), NATO Energy Security Centre of Excellence (2013 - 20017), participated in the EUNAFVOR MED operation SOPHIA (2019). Author of a number of scientific and analytic publications in traditional and social media outlets. His research interests focus on resilience, security and defence studies, civil-military relations and crisis governance.

15:34-16:15
15:34-16:15

Diskusija / Klausimai-atsakymai / Discussion / Q&A

16:15-16:25
16:15-16:25

Pabaigos žodis / Closing remarks

LŠS vadas, Plk. / Col Albertas Dapkus, Commander of the Riflemen Union

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę