Všį Nacionalinis kraujo centras

2015 m. lapkričio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Všį Nacionaliniu kraujo centru. Šia sutartimi siekiama plėtoti draugiškus, pilietiškai aktyvius santykius tarp Centro ir Sąjungos, skirti ypatingą dėmesį neatlygintinos kraujo donorystės Programų vystymui, organizuoti bei dalyvauti bendruose kraujo donorystės projektuose.

Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija

Bendradarbiavimo sutartis su Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija pasirašyta 2000 m. rugpjūčio 9 d., o atnaujinta 2016 m. rugsėjo 1 d. Bendradarbiavimo tikslas šviesti visuomenę Lietuvos saugumo ir gynybos klausimais, rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija, ugdyti nacionalines vertybes, patriotiškumą ir pilietiškumą, populiarinti Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademiją ir Lietuvos šaulių sąjunga, skatinti jaunuosius šaulius ir moksleivius rinktis studijas karo akademijoje, o akademijos bendruomenę tapti šauliais.

Policijos departamentas prie VRM

LŠS ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimas tęsiasi nuo 1999-ųjų liepos. Sutartis atnaujinta 2008 m. gruodžio 16 d. Šauliai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose nuolat gelbsti policijos pareigūnams prižiūrint viešąją tvarką ir rimtį, budi renginių ir švenčių metu.

Generaline miškų urėdija prie Aplinkos apsaugos ministerijos

LŠS ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m., o atnaujinta 2009 m. balandžio 24 d. Šauliai padeda miškininkams sodinti medelius, tvarkyti miškus, o miškininkai gelbsti šauliams įkuriant mobiliąsias vaikų vasaros stovyklas. 2006 m. gegužės 3 d. LŠS pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūriu. Jaunieji šauliai kartu su miško bičiuliais dalyvauja bendruose renginiuose, akcijose tvarkant ir saugant miškus, parkus. Jaunieji miško bičiuliai vasarą gali pailsėti Sąjungos organizuojamose mobiliosiose vasaros stovyklose.

LLKS ir LKKSS

2005 m. Lietuvos šaulių sąjunga pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu (2005 m. sausio 22 d.) ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (2005 m. kovo 6 d.). Sutarčių pasirašymas užtvirtino jau nuo nepriklausomybės atkūrimo besitęsiantį bendradarbiavimą tarp šaulių ir šių organizacijų narių. Šauliai dalyvauja šių organizacijų renginiuose ir šventėse, o LKKS ir LKKSS nariai – šauliškuose renginiuose. Vieni kitiems nuolat gelbsti įamžinant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimą.

LR švietimo ir mokslo ministerija

2006 m. gegužės 30 d. Švietimo ir mokslo ministerija ir LŠS, siekdamos sukurti palankias sąlygas Lietuvos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pilietiniam ir tautiniam ugdymui, visuomenės pilietinei ir tautinei raiškai, sustiprinti socialinę partnerystę, tautinį ir pilietinį solidarumą, pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Vadovaudamiesi šia sutartimi, pedagogai padėjo šauliams organizuoti mobiliąsias vaikų vasaros stovyklas. Ministerija rekomenduoja mokyklų vadovams pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su LŠS padalinių vadais, skatinti mokyklose steigti jaunųjų šaulių padalinius.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2008 m. kovą LŠS ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Centras įsipareigojo remti LŠS vykdomą jaunimo patriotinį auklėjamąjį darbą, teikti metodinę pagalbą organizuojant minėjimus, skirtus pasipriešinimo okupaciniams režimams įvykių paminėjimui bei dalyvių pagerbimui. Sąjunga talkina renkant žmonių prisiminimus apie tremtį, laisvės kovų dalyvius, kovas su okupantais.

Lietuvos skautija ir Ateitininkų Federacija

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Skautija ir Ateitininkų Federacija pasirašyta 2015m. rugpjūčio 24 d. Sutarties tikslas stiprinti trišalį bendradarbiavimą ir veiklos principus – atsakomybę už savo šalį, pilietiškumą, bendruomeniškumą, patriotiškumą ir krikščioniškas vertybes.

Estijos Noored Kotkad ir Kodutütred jaunimo sukarintos patriotinės organizacijos

Estijos Noored Kotkad (berniukų) ir Kodutütred (mergaičių) – jaunimo sukarintos patriotinės organizacijos, kurias remia Estijos krašto apsaugos ministerija ir Estijos teritorinė kariuomenė. Organizacijos nariais gali tapti kiekvienas šalies jaunuolis esantis 7-18 metų. Pagrindiniai abiejų organizacijų tikslai: pilietinis ugdymas, aktyvaus gyvenimo propagavimas, supažindinimas su karyba ir šalies istorija. Noored Kotkad ir Kodutütred yra ilgalaikiai LŠS parneriai, su kuriais ryšiai vystomi daugiau kaip du dešimtmečius.

Latvijos kadetai Jaunsardze sukarinta jaunimo organizacija

Latvijos kadetai Jaunsardze – sukarinta jaunimo organizacija, vienijanti 10-21 metų jaunuolius. Organizacija yra remiama Latvijos krašto apsaugos ministerijos. Pagrindiniai Jaunsardze tikslai: pilietinis ugdymas, fizinis užimtumas, karybos ir šalies istorijos pažinimas. Jaunsardze yra ilgalaikė LŠS partnerė, su kuria ryšiai vystomi daugiau kaip du dešimtmečius.

Lenkijos sukarintų organizacijų biuras prie Lenkijos krašto apsaugos ministerijos

Lenkijos sukarintų organizacijų biuras prie Lenkijos krašto apsaugos ministerijos – valstybinė institucija su kuria LŠS bendradarbiauja nuo 2015 metų. Pagrindiniai biuro tikslai: vienyti šalyje esančias sukarintas organizacijas, sinchronizuoti jų mokymą, prisidėti prie jų finansavimo ir vystymo. Biuras nuolatos ieško ir remia jau esančias lenkiškas sukarintas organizacijas, kurios bendradarbiauja su LŠS.

Lietuvos kariuomenė

2001 m. balandžio 6 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomene. LŠS su Lietuvos kariuomene bendradarbiauja nuolat. Vasarą pagal bendrą Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos projektą „Mobiliosios vaikų vasaros stovyklos“ Lietuvoje rengiamos stovyklos, kuriose turiningai laiką leidžia jaunieji šauliai, kandidatai į jaunuosius šaulius, moksleiviai, vaikai iš padidintos rizikos grupių, kiti jaunuoliai.
Šauliai Lietuvos kariuomenės daliniuose ir poligonuose rengia šaudymo pratybas ir varžybas, kasmet organizuoja Ne rikiuotės šaulių turizmo sąskrydžius ir Rikiuotės šaulių daugiakovės varžybas. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, Rukloje, buvo surengtos jaunųjų šaulių ir Jungtinės Karalystės kariuomenės kadetų pratybos. Šaulių komandos dalyvauja Lietuvos kariuomenės rengtose sporto ir šaudymo varžybose ir t. t.

Krašto apsaugos ministerija

LŠS ir Krašto apsaugos ministerija, pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį įsipareigojo pagal savo kompetenciją bendradarbiauti ugdant jaunimo pilietiškumą ir tautiškumą (patriotiškumą) valstybės gynybos srityje, sudominant juos profesine ar savanorių karo tarnyba kariuomenėje ir rengiant piliečius savanoriškai ginkluotai valstybės gynybai.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM

Su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos šauliai bendradarbiauja nuo 2000-ųjų spalio, sutartis atnaujinta 2015-ųjų liepos 10 d. Alytaus, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos AŠR šauliai nuolat lankosi VSAT postuose, susipažįsta su pasieniečių veikla, darbo priemonėmis. VSAT pareigūnai lanko vasarą mobiliosiose stovyklose poilsiaujančius vaikus, pasakoja apie savo darbą, demonstruoja tarnybinių šunų sugebėjimus ir t.t.

Vytauto Didžiojo universitetas

Šaulių sąjungos ir Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2001 m. gegužės 20 d. VDU Istorijos katedros studentai nuolat naudojasi Lietuvos šaulių sąjungos bibliotekoje sukauptomis knygomis, muziejuje saugomais dokumentais ir nuotraukomis, paskui rašo straipsnius istorinėmis temomis į Lietuvos šaulių žurnalą „Trimitas“.

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija

2006 m. sausio 26 d. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) ir LŠS pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekdama puoselėti Lietuvos narystę NATO, dvišalių ir daugiašalių Lietuvos santykių su kitomis NATO narėmis ir siekiančiomis narystės šioje organizacijoje valstybėmis plėtrą, įtraukti LATA ir LŠS narius, ypač jaunimą, į bendrą veiklą ir t. t.
Jaunieji šauliai dalyvauja LATA organizuojamuose renginiuose ir projektuose.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2007 m. liepos 11 d. LŠS ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šauliai teikia pagalbą Departamentui atliekant gelbėjimo darbus bei likviduojant ekstremalių įvykių sukeltus padarinius.

Vilniaus miesto savivaldybė

LŠS ir Vilniaus miesto savivaldybė, pasirašydamos 2010 m. rugsėjo 15 d. bendradarbiavimo sutartį, susitarė dėl jaunimo patriotinio auklėjimo, jų tautinės ir pilietinės savimonės ugdymo, pagalbos padedant užtikrinti viešąją tvarką ir drausmę, pagalbos Lietuvos šaulių sąjungos veiklai Vilniaus mieste.

Jungtinės Karalystės armijos kadetai

Jungtinės Karalystės armijos kadetai – savanoriška sukarinta jaunimo organizacija vienijanti 12-18 metų jaunuolius. Organizacija finansuoja ir remia Jungtinės Karalystės krašto apsaugos ministerija ir Britų armija. Armijos kadetai yra skirstomi į sausumos, jūros ir oro kadetus. LŠS yra išplėtojus glaudžius ryšius su sausumos kadetais, kasmet tarp organizacijų yra vykdomos mainų programos.

Ivan Bohun kadetų licėjus

Ivan Bohun kadetų licėjus (Kijevas) – sukarinta mokymo įstaiga, ugdanti 15-18 metų jaunuolius siekiančius pabaigti mokyklą su kariniu išsilavinimu. Nuo 2016 m. LŠS išplėtojo glaudžius ryšius su licėjumi, Ukrainos kadetai kasmet lankosi vasaros stovyklose Lietuvoje.

Lenkijos šauliai „Strzelec“

Lenkijos šauliai („Strzelec“) – sukarinta organizacija vienijanti tiek jaunimą, tiek ir suaugusius Lenkijos piliečius. Pagrindiniai organizacijos tikslai: pilietiškumo ugdymas, karybos propagavimas, aktyvaus gyvenimo propagavimas. Organizacijos moto: kiekvienas pilietis yra karys, kiekvienas karys yra pilietis. Nuo 2016 metų LŠS pradėjo plėtoti glaudžius ryšius su Lenkijos šauliais.

Švedijos rezervistų kariuomenė – savanorių krašto apsaugos pajėgos

Švedijos rezervistų kariuomenė – savanorių krašto apsaugos pajėgos, pavaldžios Švedijos ginkluotosioms pajėgoms. Švedijos rezervistų kariuomenės atitikmuo Lietuvoje būtų KASP (krašto apsaugos savanorių pajėgos). Su Švedijos rezervistais LŠS yra užmezgusi glaudžius ryšius, kasmet vykstama į planavimo konferencijas, šaudymo ir kitas tarptautines varžybas.

Share This