Straipsniai

Tapk šauliu!

Tapk šauliu!

Jeigu nori tapti šauliu, kreipkis į artimiausią šaulių padalinį (apskrities šaulių rinktinę).

Reikiamą rinktinę rinkitės pagal gyvenamą apskritį
Alytaus apsk.: Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė
Kauno apsk.: Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinė
Klaipėdos apskr.: Vakarų (jūros) šaulių 3-ioji rinktinė
Marijampolės apskr.: Suvalkijos šaulių 4-oji rinktinė (
Panevėžio apskr.: Alfonso Smetonos šaulių 5-oji rinktinė
Šiaulių apskr.: Gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-oji rinktinė
Tauragės apskr.: LDK Kęstučio šaulių 7-oji rinktinė
Telšių apskr.: Žemaitijos šaulių 8-oji rinktinė
Utenos apskr.: Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė
Vilniaus apskr.: Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė

Jeigu nori būti šauliu, privalai žinoti:

Sąjungos nariai

1. Šauliais gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

2. Sąjungos nariai vadinami šauliais. Jie skirstomi į jaunuosius šaulius ir šaulius.

3. Šauliais negali būti asmenys:

  1.  jaunesni kaip 11 metų;

  2. teismo tvarka pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais;

  3. dalyvavę veikloje prieš Lietuvos valstybę, taip pat buvę SSRS Valstybės saugumo komiteto kadriniai darbuotojai ir SSRS specialiųjų tarnybų slaptieji bendradarbiai;

  4. įstatymų nustatyta tvarka uždraustų organizacijų nariai;

  5.  teisti už tyčinius nusikaltimus;

  6. per paskutinius penkerius metus dėl priežasčių, susijusių su priesaikos sulaužymu, pašalinti iš valstybės politiko pareigų, atleisti iš tikrosios karo tarnybos ar valstybės tarnybos arba pašalinti iš karo mokymo įstaigos;

  7. per paskutinius 10 metų pašalinti iš LŠS už šiurkščius drausminius nusižengimus.

Priesaika

  1.  Kiekvienas pilnametis Lietuvos Respublikos pilietis, stodamas į LŠS, duoda šaulio priesaiką. Šaulio priesaiką taip pat duoda sulaukę pilnametystės LŠS nariai.

  2. Lietuvos Respublikos piliečiai, priimami į LŠS jaunaisiais šauliais, duoda jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą. LŠS narys laikomas jaunuoju šauliu tol, kol sulaukęs pilnametystės duoda šaulio priesaiką.

  3. Šaulio priesaikos ir jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo tekstą ir priėmimo į Sąjungos narius bei pašalinimo iš jų tvarką nustato LŠS statutas.

Šaulių teisės ir pareigos

174.1. dalyvauti LŠS organizuojamuose mokymuose, pratybose ir kituose LŠS veiklos

renginiuose, rengtis ginkluotai krašto gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui;

174.2. būti susipažinusiam su Lietuvos šaulių sąjungos įstatymu, LŠS statutu, Šaulių etikos

kodeksu ir kitais LŠS vidaus tvarką, drausmę ir veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

174.3. elgtis tik taip, kad savo veika nežemintų šaulio vardo ir nediskredituotų LŠS;

174.4. dėvėti tvarkingą LŠS nario uniformą, kaip reikalauja LŠS vado patvirtintos uniformos

dėvėjimo taisyklės;

174.5. tinkamai naudoti ir saugoti jam patikėtą turtą;

174.6. vykdyti vadų įsakymus, gerbti vyresnius šaulius ir paisyti jų nuomonės;

174.7. mokėti nario mokestį.

175. Šauliai turi šias teises:

175.1. atstovauti savo padaliniui LŠS ir jos padalinių valdymo institucijose;

175.2. būti išrinkti į LŠS ir jos padalinių kolegialias institucijas;

175.3. teikti vadams pasiūlymus dėl LŠS ir jos padalinių veiklos, valdymo, struktūros;

175.4. dėvėti šaulio uniformą ir skiriamuosius ženklus, nešioti šaulio ženklą;

175.5. šio Statuto nustatyta tvarka teikti skundus vadams ir garbės teismams.

Priesaika

  Duodami šaulio priesaiką arba jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą, šauliai prisiekia būti ištikimi Lietuvos valstybei, ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas.

170. Šaulio priesaikos tekstai jo pasirinkimu yra šie:

170.1. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas šauliu, Jūsų akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, negailėdamas(-a) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam šauliui. Tepadeda man Dievas.“

170.2. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas šauliu, Jūsų akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, negailėdamas(-a) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam šauliui.“

171. Jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo tekstai jo pasirinkimu yra šie:

171.1. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas jaunuoju šauliu, Jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam jaunajam šauliui. Tepadeda man Dievas.“

171.2. „Aš, (vardas, pavardė), tapdamas šauliu, Jūsų akivaizdoje pasižadu būti ištikimas (-a) Lietuvos valstybei, negailėdamas(-a) jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam jaunajam šauliui.“

172. Jei šaulio priesaiką ar jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą perskaitęs asmuo atsisako pasirašyti atitinkamai šaulio priesaikos ar jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo lapą arba šį lapą pasirašo su išlyga, laikoma, kad asmuo nedavė šaulio priesaikos ar jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo.

173. Šaulio priesaikos ir jaunojo šaulio iškilmingo pasižadėjimo ceremonija vyksta LŠS vado nustatyta tvarka.

© 2018 Lietuvos šaulių sąjunga. Visos teisės saugomos. Sprendimas: www.itpc.lt
Lietuvos šaulių sąjunga: Laisvės alėja 34, LT-44240 Kaunas, Įmonės kodas 191691799, PVM m.k. LT916917917